• معامله گر حرفه ای بمانند شکارچی موقعیت های معاملاتیست نه تحلیل گر
  • ابزار و ربات ها در خدمت معامله گر هستند نه جایگزین آن
  • لذت معامله گری یعنی شناخت نقاط قوت تیپ شخصیتی و انتخاب ستاپ معاملاتی متناسب با آن
  • تنها یک بازار را معامله کنید و در بازار های دیگر سرمایه گذاری کنید