بهترین کاری که میتوان بعد از تدوین منطقی یک سیستم معاملاتی انجام داد، تنها اجرای ان همانند یک ربات زنده است ؛ نه مغز متفکر !