من با اینکه برای تمام ربات های دستیارم امکان معاملات خودکار را نیز برنامه نویسی کردام ولی با این وجود یکی از مخالفان سرسخت معاملات خودکار با ربات ها هستم و همیشه امکان خودکار رو در ربات دستیارم غیر فعال میکنم…