ظلم بزرگ در حق سیستم معاملاتی

اعداد ثابت و چالش های ان در طراحی روش های معاملاتی