در بورس ایران آیا نمودار تعدیل شده بهتر جواب میده یا نمودار بدون تعدیل و چرا ؟

کدامیک مناسب تحلیل هستند ؟