داده کاوی یا توهم هوش مصنوعی

چگونه عده ای از این موضوع سوئ استفاده میکنند ؟!

صحبتی در مورد این خطا در طراحی سیستم معاملاتی