یکی از بهتر ین کارهایی که میتوان بر عهده دستیار معامله گر گذاشت حذف کارهای روتین و مکانیکی در روند مدیریت معامله میباشد. تصویر فوق تریلینگ کردن هدف اول و خروج هر دو بخش معامله در سود که توسط ربات دستیار انجام به مدیریت شده به خوبی انجام گردید.