اشتباه نکنید! به هر دو نیاز داریم
خوش بین ها و بدبین ها هر دو برای جامعه ضروری هستند

در دنیای معامله گری این اصل به چه صورت هست ؟