ایا افزایش نسبت ریسک به بازده مفید است؟؟

ایا افزایش نسبت ریسک به بازده مفید است؟؟

ایا نسب ریسک به بازده (risk/reward) هر چه بیشتر باشد بهتر است؟؟؟؟؟ نسبت ریسک به بازده مقدار میانگین سود ها تقسیم بر میانگین ضرر هاست که بیان میدارد در هر معامله شما چند برابر ضرر احتمالی ,در صورت سود ده بودن معامله, سود خواهید کرد. پاسخ به این سوال که هرچه این نسبت...