انواع سوگیری های ذهنی که در روند های سریع اتفاق میافتد کدام ها هستند؟  در این زمنیه ربات ها چه نقشی میتوانند جهت رفع آن داشته باشند؟

انواع سوگیری های ذهنی که در روند های سریع اتفاق میافتد کدام ها هستند؟ در این زمنیه ربات ها چه نقشی میتوانند جهت رفع آن داشته باشند؟

انواع سوگیری های ذهنی که در روند های سریع اتفاق میافتد کدام ها هستند؟ در این زمنیه ربات ها چه نقشی میتوانند جهت رفع آن داشته باشند؟
هر روندی هر چه قدر هم که سریع باشد و همه به آن امیداور، در نهایتا انتهایی دارد.

هر روندی هر چه قدر هم که سریع باشد و همه به آن امیداور، در نهایتا انتهایی دارد.

هر روندی هر چه قدر هم که سریع باشد و همه به آن امیداور، در نهایتا انتهایی دارد. “وارن بافت” بعد از رخ دادن یک حرکت سریع در یک جهت عموما شاهد برگشت آن هستیم در این زمانها بسیاری از سیستم های معاملاتی سیگنال برعکس صادر خواهند کرد. اما سوال اینجاست آیا فرد...